506 501 405

office@northking.pl

regulamin wynajmu

OGÓLNE WARUNKI NAJMU POJAZDU


Definicje – Zakres OWNP


1. Określenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdu (zwanych dalej “OWNP” oznaczają:
a. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, tj. Ze zm.);
b. Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 k.c. zawiera umowę najmu Pojazdu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;
c. Najemca – osoba fizyczna mająca ukończony 21 rok życia i posiadająca prawo jazdy kat. B przez minimum 6 miesięcy, biorąca Pojazd do używania w imieniu własnym jako Konsument albo jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 k.c., a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Pojazd do używania bierze upoważniona przez nią osoba;
d. Pojazd – samochód stanowiący przedmiot najmu, wskazany w Umowie;
e. Protokół – protokół zdawczo odbiorczy Pojazdu, stanowiący załącznik do Umowy, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Pojazdu, w tym stan techniczny oraz wyposażenie w chwili odbioru Pojazdu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
f. Umowa – umowa najmu Pojazdu, w tym także umowa ramowa najmu Pojazdu zawarta przez Strony ustalająca prawa i obowiązki obu Stron wraz z załącznikami będącymi jej integralną częścią, a także wszelkie aneksy oraz porozumienia do takich umów; kwestie w niej nierozstrzygnięte regulują niniejsze OWNP i k. c.;
g. Wynajmujący – NORTH KING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Długa 25, 25-650 Kielce, NIP: 6572921520, REGON: 363560752;
h. Forma dokumentowa – należy przez to rozumieć formę dokumentową w rozumieniu k. c., w szczególności są to oświadczenia składane poprzez e-maile, SMS-y lub nagrane rozmowy telefoniczne. Umowa, Aneks do Umowy, Protokół, OWNP jak i inne oświadczenia do Umowy mogą być podpisywane w formie dokumentowej przy użyciu elektronicznego tabletu.
2. Wszystkie kwoty wskazane w OWNP, o ile wprost nie wskazano inaczej, są kwotami brutto.
3. Niniejsze OWNP określają zasady używania Pojazdu oraz prawa i obowiązki Stron w ramach zawartej Umowy.
4. Wynajmujący oświadcza, że w zależności od tego, który Pojazd jest przedmiotem najmu, mogą być w nim zainstalowane urządzenia GPS umożliwiające jego monitoring, w tym jego położenie, prędkość, sposób korzystania. Dane powyższe mogą być wykorzystywane przez Wynajmującego w celu ustalenia położenia Pojazdu na wypadek jego kradzieży lub wykorzystania Pojazdu niezgodnie z warunkami Umowy (np. Naruszenie ewentualnych ograniczeń użytkowania Pojazdu oraz nakazu przestrzegania przepisów ruchu drogowego), w tym również w celach dowodowych w zakresie zasadności obciążenia Najemcy należnymi Wynajmującemu opłatami. O fakcie zainstalowania w danym Pojeździe urządzeń GPS Wynajmujący informuje Najemcę poprzez przedłożenie Najemcy stosownej klauzuli informacyjnej zawierającej m.in. informacje o stosowaniu monitoringu GPS. Jeżeli w danym Pojeździe nie zainstalowano urządzeń GSP przedkładana Najemcy klauzula informacyjna nie zawiera wzmianki o stosowaniu monitoringu GPS.
5. Najemca będący osobą fizyczną zobowiązany jest wskazać, najpóźniej w momencie rezerwacji lub podpisania Umowy, że dokonuje tego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta, wszelkie dokumenty, w tym Umowa oraz dokumenty płatnicze, zostaną wystawione na Konsumenta. Zmiany w tym zakresie stanowią zmianę Umowy i wymagają uprzedniego ustalenia zmienianych warunków przez obie Strony. W szczególności Konsument nie może jednostronnie żądać, po zakończeniu najmu, wystawienia dokumentów płatniczych na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą lub zawodową.
6. W zakresie Najmów z “OC sprawcy”/ Assistance postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego z “OC sprawcy”/Assistance zawarte w części III.OWNP mają pierwszeństwo w stosunku do pozostałych postanowień OWNP.
Postanowienia szczególne dotyczące Konsumentów
7. Postanowienia zawarte w części II. OWNP stosuje się wyłącznie do Najemców będących Konsumentami oraz (z wyłączeniem pkt. 16) do Najemców będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, dla których jednak Umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Odniesienie w treści niniejszej części OWNP do Konsumenta ma zastosowanie do obu ww. Najemców, o ile nie postanowiono inaczej.
8. Najemca będący Konsumentem zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu zarówno w chwili jego wydania jak i zwrotu. Powinien zgłosić i uwzględnić w Protokole wszelkie uwagi dotyczące widocznego stanu Pojazdu, zarówno przy jego wydaniu jak i odbiorze, przy czym ocena ta dotyczy tylko wad możliwych do stwierdzenia przez przeciętnego konsumenta.
9. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie ustalonym zgodnie z OWNP (patrz pkt. 32 opisujący sposób przedłużenia Umowy oraz pkt. 33 opisujący okoliczności jednostronnego skrócenia okresu najmu przez Wynajmującego) Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z Pojazdu w wysokości 100% stawki czynszu najmu określonej w Umowie za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu. Postanowienia tego nie stosuje się, jeżeli brak zwrotu Pojazdu nastąpił z przyczyn, za które Najemca będący Konsumentem nie ponosi odpowiedzialności.
10. Najemca będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność, jeśli podstawą tej odpowiedzialności było zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność za to zdarzenie na zasadach ogólnych określonych w k. c. Szczególne przypadki takiej odpowiedzialności określono w pkt. 36, pkt. 41-50 oraz w pkt. 61.
11. Najemca będący Konsumentem zobowiązany będzie do zapłaty opłat określonych w pkt. 41-49 wyłącznie w sytuacji, gdy ponosi odpowiedzialność za to zdarzenie na zasadach ogólnych określonych w k. c. Opłaty te stanowią wyrównanie szkody poniesionej przez Wynajmującego w wyniku przestoju Pojazdu, jego utraty lub utraty wartości Pojazdu w związku z zaistnieniem konkretnego zdarzenia.
12. W przypadku unieruchomienia Pojazdu klasa innego pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego Konsumentowi zgodnie z pkt. 51, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą wynajętego Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia Pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej. W takim przypadku zostanie zwrócona przez Wynajmującego odpowiednia część zapłaconego przez Najemcę czynszu za samochód klasy wyższej.
13. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w OWNP, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: rent@northking.pl
14. Rekomenduje się wskazanie w reklamacji następujących danych:
a. Imienia i nazwiska zgłaszającego reklamację;
b. Określenia przedmiotu reklamacji, reklamowanego okresu, nr rejestracyjnego pojazdu;
c. Informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
d. Żądania Najemcy (np. obniżenia czynszu za czas trwania wad ograniczających przydatność pojazdu do umówionego użytku lub usunięcia wad uniemożliwiających jego używanie lub udostępnienia innego pojazdu);
e. Danych kontaktowych składającego reklamację, na które może być złożona odpowiedź na reklamację.
15. Wynajmujący rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszonej reklamacji. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się otrzymanie przez Najemcę odpowiedzi na reklamację przed upływem tego terminu. Brak udzielenia we wskazanym wyżej terminie odpowiedzi na reklamację uznaje się za jej uwzględnienie.
16. Jeżeli Wynajmujący odmówi uznania reklamacji lub jeżeli Najemca nie zgadza się na załatwienie reklamacji w sposób proponowany przez Wynajmującego, Najemca ma możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń, w szczególności może się zwrócić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
17. Zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 oraz art. 38a ustaw o prawach konsumenta (t. J. Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.) Najemcy będącemu Konsumentem oraz Najemcy będącemu osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, dla której jednak Umowa ta nie posiada charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Najmu Pojazdu, lub przedłużenia Umowy Najmu Pojazdu w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Wynajmującego.
18. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
19. Najemca, będący Konsumentem, podpisując niniejsze OWNP wyraża zgodę na zasięgnięcie przez Wynajmującego informacji dotyczących wiarygodności płatniczej Najemcy w biurach informacji gospodarczej działających na podstawie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy, w przypadku gdy przed jej zawarciem otrzyma negatywne informacje dotyczące wiarygodności płatniczej Konsumenta, a także prawo do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli takie informacje zostaną udostępnione Wynajmującemu po zawarciu Umowy. W takim przypadku Konsument może być zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu.
20. Skrócenie przez Konsumenta okresu najmu wskazanego w Umowie wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego. Pozostawienie/zwrot kluczyków/dokumentów Pojazdu bez zgody Wynajmującego nie stanowi o wcześniejszym rozwiązaniu Umowy. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.
Postanowienia dotyczące najmu pojazdu zastępczego “z OC sprawcy”/Assistance
21. Wraz z Umową posiadacz Pojazdu, który doznał szkody w związku z ruchem pojazdów i jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu od zakładu ubezpieczeń podpisze pełnomocnictwo, w którym upoważni Wynajmującego do rozliczenia bezgotówkowego Najmu Pojazdu bezpośrednio z zakładem ubezpieczeń. W przypadku odmowy zapłaty przez zakład ubezpieczeń, Najemca ma obowiązek dokonania zapłaty na rzecz Wynajmującego należności związanych z najmem w zakresie niepokrytym przez zakład ubezpieczeń.
22. Najem pojazdu zastępczego z “OC sprawcy” albo w ramach Assistance kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela “OC sprawcy”/Assistance lub zlecającego. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi najemcę o przedłużeniu okresu autoryzacji albo braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela “OC sprawcy”/Assistance. W przypadku braku autoryzacji na dalszy okres Wynajmujący wzywa Najemcę do zwrotu Pojazdu, zgodnie z ostatnim, autoryzowanym okresem wynajmu lub do złożenia w tym terminie oświadczenia o woli zawarcia nowej Umowy na dalszy okres najmu i uiszczenia opłaty za deklarowany dalszy okres wynajmu. Wniosek Najemcy o zawarcie nowej Umowy, jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: rent@northking.pl, nr tel.: 606642612, 504029010), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub SMS z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie. W razie zawarcia przez Strony Umowy na dalszy okres najmu w związku z brakiem autoryzacji ubezpieczającego lub zlecającego, Najemca jest zobowiązany do pokrycia w pełnej wysokości czynszu najmu i innych opłat za ten okres. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy i jednoczesne dalsze używanie Pojazdu stanowi bezumowne korzystanie z Pojazdu. Należności z tytułu używania Pojazdu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela “OC sprawcy”/Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Pojazdu.
23. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela “OC sprawcy”/Assistance wypłaty należności z tytułu najmu Pojazdu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty tej należności na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 21. Zawarcie umowy najmu pojazdu zastępczego w ramach “OC sprawcy”/Assistance nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego roszczeń względem Najemcy z tytułu najmu tego Pojazdu.
24. W przypadku Najmów z “OC sorawcy”/Assistance opłata z tytułu zgody na wyjazd poza granicę RP może nie być pobierana, jeżeli takie postanowienie wynika z odrębnych umów zawartych pomiędzy Wynajmującym a podmiotem zlecającym Najem w ramach usług “OC sprawcy”/Assistance. Najemca zostanie poinformowany o powyższym w przypadku wystąpienia o zgodę.
Odbiór i zwrot Pojazdu
25. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron, o ile Strony nie ustalą inaczej w trakcie trwania Umowy. Każdorazowo wydanie, zwrot oraz zmiana pojazdu zostanie potwierdzona Protokołem, który w formie elektronicznej jest przesyłany na adres e-mail Najemcy wskazany w Umowie. W przypadku braku otrzymania w/w dokumentu przez Najemcę, ten powinien poinformować o tym fakcie Wynajmującego.
26. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd czysty, sprawny technicznie i użytkowo, posiadający kompletne wyposażenie i jeden komplet kluczy lub kartę, posiadający stosowne homologacje i aktualne badania techniczne, a także ubezpieczony w zakresie OC, AC i NWW.
27. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w chwili jego odbioru jak i zwrotu. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące widocznego stanu Pojazdu przy jego odbiorze jak i wydaniu powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych. Najemca jest zobowiązany do zatwierdzenia tego stanu podpisem na Protokole. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisania Protokołu albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół i wskazując w miarę możliwości przyczyny braku podpisu Najemcy. Wynajmujący prześle tak podpisany Protokół na adres e-mail wskazany przez Najemcę. Najemca ma prawo do zgłoszenia uwag co do treści Protokołu w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Wszelkie uwagi zgłoszone po tym terminie będą rozpatrywane w trybie reklamacyjnym.
28. Najemca zobowiązuje się do terminowego zwrotu Pojazdu zatankowanego paliwem do poziomu w chwili wydania Najemcy, określonego w protokole oraz w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem zużycia będącego następstwem prawidłowego używania Pojazdu.
29. W przypadku zwrotu Pojazdu niedotankowanego paliwem do poziomu z chwili wydania Najemcy, określonego w Protokole, Najemca zobowiązuje się ponieść rzeczywisty koszt paliwa w ramach uzupełnienia oraz opłaty z tytułu usługi dotankowania w wysokości 61,50 zł.
30. W przypadku zmiany Pojazdu w trakcie okresu najmu, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, nowo dostarczony Pojazd staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy. Podpisane protokoły stanowić będą integralną część Umowy.
Okres najmu
31. Okres najmu każdorazowo określa Umowa. Skrócenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Wynajmujący może uzależnić wyrażenie zgody na skrócenie okresu najmu od rekalkulacji stawek czynszu.
32. Okres najmu może zostać przedłużony wyłącznie za uprzednią zgodą Wynajmującego na wniosek Najemcy złożony najpóźniej w ostatnim dniu najmu. Wniosek Najemcy jak i zgoda Wynajmującego może być wyrażona w formie dokumentowej (na adres: rent@northking.pl, nr tel.: 606642612, 504029010), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zgody wyrażonej telefonicznie przez Wynajmującego zostanie ona niezwłocznie potwierdzona w formie mailowej lub SMS z wykorzystaniem danych teleadresowych Najemcy wskazanych w Umowie.
33. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając słowne oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w tym na podany przez Najemcę adres e-mail lub numer telefonu, żądając jednocześnie niezwłocznego zwrotu Pojazdu, w sytuacji gdy Najemca:
a. Korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny z Umową, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu;
b. Zaniedbuje Pojazd do tego stopnia, że zostaje on narażony na uszkodzenie, utratę lub zmniejszenie jego wartości;
c. Udostępnia Pojazd osobom trzecim bez wymaganej zgody Wynajmującego udzielonej zgodnie z pkt. 36;
d. Udostępnia Pojazd osobom nie spełniającym wymagań do prowadzenia Pojazdów zawartych w OWNP;
e. Gdy, w trakcie Najmu zostaną pozyskane przez Wynajmującego z biura informacji gospodarczej negatywne informacje o wiarygodności płatniczej Najemcy;
f. Podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania Umowy jak i korzystania z Pojazdu;
g. Gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu w związku z zawarciem Umowy Najmu;
h. Nie dokonał płatności w ustalonym terminie.
34. Jeżeli Najemca nie zwraca Pojazdu w terminie wyznaczonym w wypowiedzeniu, Wynajmujący może odebrać Pojazd na koszt Najemcy.
35. W przypadku braku zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie, uzgodnionym zgodnie z pkt. 32 lub wyznaczonym zgodne z pkt. 33, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu w wysokości 200% stawki czynszu najmu określonej w Umowie z każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu zwrotu Pojazdu.
Obowiązki Najemcy
36. Najemca nie może – bez uprzedniej zgody Wynajmującego – oddać Pojazdu osobie trzeciej do używania, w szczególności w podnajem, dzierżawę czy użyczenie, przy czym wystarczającą formą jest forma dokumentowa, w tym wysłanie skanu pisma wyrażającego zgodę na adres e-mail wskazany przez Najemcę w Umowie. Najemca może udostępnić Pojazd swoim upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, którymi posługuje się przy wykonywaniu swojej działalności. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek udostępnienia Pojazdu osobie trzeciej bez wymaganej zgody Wynajmującego. Prawo do naliczenia kary umownej jest niezależne od prawa Wynajmującego do rozwiązania umowy najmu zgodnie z pkt. 33 lit. c.
37. Najemca zobowiązuje się go:
a. Udostępniania Pojazdu do używania, w imieniu i na odpowiedzialność Najemcy, tylko i wyłącznie osobom posiadającym uprawnienia do prowadzenia Pojazdu, jak i spełniającym wymagania wskazane w OWNP (ukończony 21 rok życia, posiadanie prawa jazdy kat. B co najmniej od 6 miesięcy) oraz po uzyskaniu stosownej zgodny Wynajmującego;
b. zapewnienia posiadania przez osobę upoważnioną do używania Pojazdu w imieniu Najemcy — podczas używania Pojazdu – dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, dowodu tożsamości i prawa jazdy o ile przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
c. stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu (informacja o rodzaju paliwa podana jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu);
d. zapoznania się z dokumentacją Pojazdu, które otrzyma wraz z Pojazdem, oraz do używania Pojazdu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem;
e. niezwłocznego (lecz nie później niż w terminie 12 godzin od zaistnienia, chyba że nie będzie to z przyczyn obiektywnych) zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub mszczeniu Pojazdu (drogą telefoniczną na nr: 606642612, 504029010 lub mailową na adres: rent@northking.pl);
f. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kraju, w którym zgodnie z OWNP Pojazd jest używany, zwłaszcza przepisów prawa ruchu drogowego;
g. zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą w szczególności poprzez zamknięcie Pojazdu oraz uruchomienie wszystkich zamontowanych w nim urządzeń chroniących Pojazd przed kradzieżą przy każdorazowym jego opuszczeniu;
h. Zabezpieczenia kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane z należytą starannością poza Pojazdem;
i. pozostawiania Pojazdu w bezpiecznym miejscu, uniemożliwiającym lub ograniczającym możliwość uszkodzenia Pojazdu przez osoby trzecie;
j. wykonania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej Pojazdu, tj. jego utrzymania w czystości, sprawdzania i uzupełniania poziomu płynu do spryskiwaczy, płynu chłodzącego, innych płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników, kontroli ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, kontroli sprawności świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych, wymiany żarówek;
k. zwrotu kompletu otrzymanych od Wynajmującego (przy wydaniu Pojazdu) dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane i kluczyków lub karty w momencie zwrotu Pojazdu Wynajmującemu;
l. zapłaty mandatów lub innych kar i opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, i do których zapłaty jest zobowiązany;
m. zwrotu Wynajmującemu Pojazdu czystego wewnątrz i na zewnątrz, o ile Umowa nie stanowi inaczej.
38. Zakazane jest:
a. palenie tytoniu w Pojeździe oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych;
b. używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
c. dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian z zastrzeżeniem zmian wynikających z normalnego zużycia;
d. dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej, o których mowa w pkt. 37 li. j);
e. przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub ładowności;
f. naruszania przepisów prawa z wykorzystaniem Pojazdu, w tym przepisów o ruchu drogowym;
g. używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach oraz do komercyjnego przewozu osób, w tym do przewozu okazjonalnego lub jako taksówki;
h. używanie Pojazdu do nauki jazdy;
i. przewożenie w Pojeździe zwierząt (dopuszczalne jest jednak przewożenie zwierząt w przypadku odpowiedniego zabezpieczenia Pojazdu przed możliwością jego zabrudzenia lub zniszczenia) oraz innych przedmiotów, materiałów i substancji mogących zabrudzić, zniszczyć lub uszkodzić Pojazd;
j. oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;
k. usuwanie z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego lub ich celowe zakrywanie (np. zaklejanie, zasłanianie), o ile Strony odrębnie nie ustaliły inaczej;
l. Używanie Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego;
m. spożywania alkoholu, zażywana narkotyków oraz innych substancji osłabiających świadomość i zdolność reakcji;
n. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, a Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia w stanie nietrzeźwym pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych.
39. Najemca ponosi odpowiedzialność za naruszenie lub nieprzestrzeganie warunków najmu przez osoby, którym powierzył Pojazd, w tym za wywołane tym działaniem lub zaniechaniem szkody. W przypadku najmu tego samego Pojazdu przez kilka osób ich odpowiedziah0ść jest solidarna
Uszkodzenia i pojazdu
40. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego (tj. najpóźniej w terminie 12 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn obiektywnych) poinformowania o tym fakcie Wynajmującego oraz wezwania Policji. Poinformowanie Wynajmującego o uszkodzeniu. zniszczeniu lub kradzieży Pojazdu nastąpi telefonicznie lub mailowo (na adres: rent@northking.pl). Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu — w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu następujących dokumentów i rzeczy:
a. Prawidłowo wypełnionego druku zgłoszenia szkody udostępnionego przez Wynajmującego, opisującego prawdziwe okoliczności zdarzenia;
b. Oświadczenie dotyczące danych osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem wraz z oświadczeniem o posiadaniu przez nią uprawnień do prowadzenia Pojazdu;
c. Kluczyków lub karty oraz dokumentów Pojazdu;
d. Oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone zawierające co najmniej dane sprawcy, dane jego ubezpieczyciela wraz z numerem polisy, miejsce i datę zdarzenia, dane pojazdu sprawcy (numer rej., marka i model pojazdu). W przypadku, gdy Najemca z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć dokumentów i rzeczy w wyznaczonym powyżej terminie, termin ten (24 godziny) liczy się od chwili ustania tych obiektywnych przyczyn.
41. W przypadku braku realizacji przez Najemcę któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w pkt. 40 powyżej Najemca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 1500 zł.
42. Z zastrzeżeniem pkt. 43 poniżej, Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe do wysokości udziału określonego w Umowie. Gdy w Umowie Strony nie określiły udziału własnego wynosi on do 4.000 zł w przypadku kradzieży Pojazdu oraz do 1 000 zł w pozostałych przypadkach.
43. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania albo niedbalstwa, w szczególności w wyniku naruszenia zobowiązań wskazanych w pkt. 37 oraz zakazów określonych w punkcie 38 powyżej.
44. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi całkowitej lub częściowej wypłaty odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia Wynajmującemu straty wynikającej z różnicy pomiędzy wartością szkody a przyznanym odszkodowaniem.
45. Szkodą poniesioną przez Wynajmującego może być zarówno koszt naprawy uszkodzonego zniszczonego Pojazdu, jego elementów zewnętrznych lub wewnętrznych, jego wyposażenia, a także urata wartości Pojazdu, oraz strata jaką Wynajmujący poniósł w związku z okresem jego przestoju na czas niezbędnej naprawy. Nie stanowi szkody zużycie Pojazdu, jego wyposażenia, elementów zewnętrznych wewnętrznych wynikające z normalnego zużycia Pojazdu.
46. Koszt naprawy uszkodzeń Pojazdu, o której mowa w pkt. 45 powyżej będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony zgodnie z technologią naprawy producenta i w oparciu o aktualne stawki roboczogodzin oraz ceny części oryginalnych sprzedawanych z logo producenta (oznaczone OE).
47. Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania na rzecz Wynajmującego zgodnie z wyceną serwisu autoryzowanego odpowiedzialnego za naprawę, za:
a. Zgubienie kluczyka;
b. Uszkodzenie elementów wnętrza Pojazdu;
c. Zatankowanie niewłaściwego paliwa;
d. Zagubioną lub zniszczoną roletę lub półkę bagażnika;
e. Zagubione lub zniszczone koło zapasowe.
48. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt. 41-47 oraz 49, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu uszkodzenia bądź zagubiona wyposażenia Pojazdu:
a. Gaśnica – 100 zł
b. Trójkąt – 50 zł
c. Apteczka – 50 zł
d. Podnośnik – 300 zł
e. Zestaw naprawczy – 200 zł
f. Komplet dywaników – 200 zł
g. Uszkodzenie opony możliwe do naprawy – 50 zł
h. Uszkodzenie opony niemożliwe do naprawy – koszt zakupu nowej opony zgodnie z cennikiem dostawcy, a w przypadku konieczności wymiany obu opon w osi (bieżnik w drugiej oponie mniejszy niż 5 mm) koszt zakupu obu opon;
i. Karta nawigacji – zgodnie z wyceną dostawcy karty np. Autoryzowanego serwisu.
49. Niezależnie od odpowiedzialności określonej w pkt. 41 — 48 powyżej, Najemca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wynajmującego następujących opłat z tytułu niewłaściwego używania Pojazdu lub szkód spowodowanych z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osoby prowadzącej Pojazd:
a. nieprzestrzeganie zakazu palenia w Pojeździe tytoniu oraz innych substancji, w tym papierosów elektronicznych – 500 zł
b. brak dokumentów tablicy rejestracyjnej Pojazdu – 500 zł
c. usunięcie lub zakrycie bez zgody oznaczeń naszej firmy – 500 zł
d. zwrot Pojazdu z zabrudzonym wnętrzem(konieczność prania tapicerki) – 250 zł
e. zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. d powyżej) Pojazdu (opłata przy zwrocie) – 50 zł
f. Zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz (z zastrzeżeniem lit. d powyżej) Pojazdu (opłata z odroczonym terminem płatności) – 80zł
g. utrata gwarancji na Pojazd z winy Najemcy lub osoby, której Najemca udostępnił Pojazd – 5000 zł
h. Niewykonanie przeglądu Pojazdu w wymaganym terminie lub przy wskazaniu licznika kilometrów – 2000 zł
i. Zatankowanie Pojazdu niewłaściwym rodzajem paliwa – 2000 zł
j. Naruszenie innych zakazów wymienionych w pkt. 39 – 500 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia
k. Wyjazd poza granicę RP bez uzyskania zgody, o której mowa w pkt. 82 – 1000 zł
50. Zapłata opłat dodatkowych oraz kar umownych przewidzianych w OWNP, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w k.c.
Awaria, Unieruchomienie Pojazdu
51. Z zastrzeżeniem pkt. 55 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu na okres dłuższy niż 2 godziny robocze (czas pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania, zgodnie z pkt. 38 lit. e), Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie. co nie wyłącza ogólnych zasad odpowiedzialności Stron określonych w k. c.
52. Klasa Pojazdu zapewnionego przez Wynajmującego zgodnie z pkt. 51 powyżej, będzie w miarę możliwości zgodna z klasą Pojazdu. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej, z możliwością zamiany w późniejszym terminie na klasę zgodną z klasą Pojazdu unieruchomionego.
53. Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym (przedmiot najmu) i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy”.
54. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem innego pojazdu jako pojazdu docelowego (przedmiot najmu).
55. Najemcy nie przysługuje inny pojazd w przypadku:
a. szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;
b. utraty dokumentów Pojazdu, o ile zostały wydane, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w k.c.;
c. unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP — dotyczy przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego;
d. Utraty tablicy rejestracyjnej;
e. Przebicia opony;
f. Zatankowania niewłaściwego paliwa.
Serwis, przeglądy, naprawy
56. Najemca ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu konieczność wykonania przeglądu Pojazdu.
57. Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego, celem dokonania przeglądu okresowego przy wskazaniu licznika kilometrów lub daty określonej w Protokole stanowiącego dopuszczalny limit wynikający z wymogów producenta Pojazdu.
58. W razie podstawienia Pojazdu do przeglądu, o którym mowa w pkt. 57 powyżej, przy wskazaniu licznika kilometrów wskazującego przekroczenie limitu określonego w Protokole terminie lub braku podstawienia Pojazdu do przeglądu, Najemca zostanie obciążony karą umowną wskazaną w pkt. 49 lit. h), chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.
Czynsz najmu, płatności
59. Najemca jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu oraz opłat za zamówione świadczenia dodatkowe wg stawek określonych w Umowie oraz OWNP.
60. Czynsz najmu uwzględnia ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW w zakresie podstawowym. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje jednak wszelkich szkód. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według stawek określonych w Umowie lub OWNP.
61. Najemca za dodatkową opłatą określoną w Umowie, może wykupić Pakiety, które zmniejszają jego odpowiedzialność za wynajęty Pojazd:
a. Pakiet Myjnia – znosi odpowiedzialność Najemcy za zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz Pojazdu;
b. Pakiet Premium — wyłącza odpowiedzialność Najemcy za uszkodzenia Pojazdu, za kradzież Pojazdu oraz uszkodzenie opon oraz szyb oraz znosi odpowiedzialność za zwrot nieumytego z zewnątrz lub wewnątrz. Wykupienie Pakietu Premium nie znosi odpowiedzialności Najemcy wynikającej z punktów 41, 43-48, 49 lit. a-d, g-j, 50 OWNP.
62. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, opłata za Pakiet Premium będzie naliczana:
a. za każdy dzień najmu Pojazdu w wysokości wskazanej w Umowie — w przypadku najmów trwających do 30 dni. W takim przypadku opłata naliczana jest z góry za cały wstępnie ustalony w Umowie okres najmu Pojazdu. W przypadku przedłużenia okresu najmu Pojazdu Najemca ma możliwość przedłużenia w Aneksie okresu obowiązywania Pakietu Premium także na cały przedłużony okres najmu. Warunkiem przedłużenia Pakietu Premium jest zapłata z góry za Pakiet za cały tak przedłużony okres najmu. Brak wpływu środków na rachunek Wynajmującego przed rozpoczęciem przedłużonego okresu najmu oznacza rezygnację z Pakietu Premium za ten przedłużony okres najmu.
b. ryczałtowo za każde rozpoczęte 30 najmu — w przypadku najmów trwających powyżej 30 dni. W takim przypadku przekroczenie każdego kolejnego okresu 30 dni uruchamia automatycznie pakiet zryczałtowany na dany okres bez względu na ilość faktycznych dni najmu w tym okresie. Opłata zryczałtowana nie podlega zwrotowi w przypadku wcześniejszego zakończenia najmu.
63. W przypadku rezygnacji z Pakietu Premium w trakcie trwania umowy Najemca jest zobowiązany złożyć oświadczenie w formie dokumentowej o uszkodzeniach Pojazdu w okresie obowiązywania Pakietu
64. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu (np. Koszty mycia, paliwa, płynów eksploatacyjnych, w tym roztworów typu AdBlue lub jego odpowiedników, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów) obciążają Najemcę.
65. Umowa może zawierać limit kilometrów.
66. O ile Strony nie postanowią inaczej w Umowie czynsz najmu jest z góry przed odbiorem Pojazdu przez Najemcę. W przypadku przedłużenia okresu najmu Wynajmujący może zażądać płatności z góry za przedłużony okres najmu. W przypadku braku takiej płatności lub niewyrażenia zgody przez Najemcę na płatność z góry za przedłużony okres najmu Wynajmujący ma prawo nie wyrazić zgody na przedłużenie okresu najmu i zażądać zwrotu Pojazdu zgodnie z pierwotnym okresem najmu.
67. Płatność czynszu najmu może być dokonana: przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, kartą płatniczą lub kartą kredytową.
68. Wszelkie opłaty z uszkodzeniem, kradzieżą Pojazdu oraz opłaty za zamówione usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie z OWNP i stawkami określonymi w Umowie.
69. W przypadku uzgodnienia przez Strony zapłaty kaucji stanowiącej zabezpieczenie wynikających z Umowy roszczeń Wynajmującego względem Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję przy podpisaniu Umowy.
70. Kaucja może zostać uiszczona przez Najemcę w drodze preautoryzacji karty kredytowej lub blokady limitu kredytowego.
71. W przypadku braku stwierdzenia podczas zwrotu Pojazdu podstaw do zatrzymania kaucji, kaucja zablokowana na karcie kredytowej (preautoryzacja) lub w formie blokady limitu kredytowego Najemcy wygasa w terminie 14 dni od daty zakończenia wynajmu. Wynajmujący ze względów technicznych od niego niezależnych nie ma wpływu na zmianę tego okresu. W przypadku blokady przedłużającej się ponad wskazany powyżej okres, Wynajmujący rekomenduje Najemcy kontakt z bankiem – wystawcą karty kredytowej.
72. Zwrot kaucji nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego z przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.
73. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat związanych z uszkodzeniem Pojazdu, jego kradzieżą lub obowiązku uiszczenia innych opłat wynikających z Umowy i OWNP kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego. Rozliczenie kaucji każdorazowo nastąpi do 14 dni od daty zakończenia wynajmu.
74. W przypadku udzielenia przez Wynajmującego na wniosek organów ścigania, instytucji finansowych (banków, leasingodawców) lub organów administracji, pisemnej informacji o użytkowaniu Pojazdu, którym dokonano wykroczenia lub przestępstwa w okresie najmu (w tym także nieuregulowania opłat za postój/parking) Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 61,50 zł za każde takie zdarzenie.
75. W przypadku, gdy okres najmu został skrócony za zgodą płatność za Najem nastąpiła z góry Wynajmujący dokona zwrotu środków, za okres w którym Najemca nie wynajmował Pojazdu, z uwzględnieniem możliwej rekalkulacji stawek czynszu najmu, o ile taka rekalkulacja była podstawą zgody na skrócenie okresu najmu.
76. W sytuacji, gdy Najemca opłacił z góry dodatkowe usługi tj. zwrot/wydanie Pojazdu poza godzinami, zwrot w innym miejscu, podstawienie, a ostatecznie nie skorzystał z opłaconej usługi dodatkowej, przysługuje mu zwrot naliczonej opłaty – w tym celu Najemca powinien przesłać na adres email: rent@northking.pl lub adres siedziby Wynajmującego informację z prośbą o zwrot naliczonej a niewykorzystanej opłaty. Zgłoszenie powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w 4 dni od zakończenia najmu. Po upływie powyższego terminu żądanie będzie rozpoznawane z wykorzystaniem procedury reklamacji.
77. Wynajmujący dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Najemca chyba że Najemca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP
78. W przypadku wyjazdu Pojazdem poza granicę RP Najemca jest zobowiązany zawiadomić Wynajmującego o planowanym wyjeździe oraz pozyskać jego zgodę. Powiadomienie Wynajmującego powinno nastąpić poprzez kontakt z Biurem lub poprzez przesłanie informacji drogą mailową na adres rent@northking.pl. W przesłanym zgłoszeniu Najemca powinien przekazać informacje o krajach, do których zmierza, lub przez teren których będzie przejeżdżał, oraz okres, w którym to nastąpi. O planowanym wyjeździe Najemca jest zobowiązany poinformować Wynajmującego z wyprzedzeniem co najmniej -24 godzin. W przypadku planowanego wyjazdu do krajów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii), lub przejazdu przez takie kraje, uzyskanie zgody może być uzależnione od spełnienia przez Najemcę dodatkowych warunków w szczególności z ubezpieczeniem Pojazdu, lub ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia.
79. Zgoda na wyjazd poza granice RP zostanie przesłana na wskazany przez Najemcę adres e-mail.
80. Z tytułu wydania zgody na wyjazd poza granicę RP pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 100 zł. O ile Strony nie ustaliły inaczej opłata z tytułu wyrażenia zgody jest płatna z góry, najpóźniej w chwili udzielenia zgody. Wynajmujący udostępni w tym celu możliwość uiszczenia opłaty z wykorzystaniem platformy transakcyjnej. Opłata może nie być pobierana w przypadku Najmów z „OC Sprawcy”/Assistance zgodnie z pkt. 25 OWNP.
81. Poruszanie się poza granicami RP bez uprzedniej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z używaniem Pojazdu poza granicami RP.
82. W przypadku wyjazdu poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą rozpoczętą dobę pozostawania Pojazdu poza granicami Unii Europejskiej.
83. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej lub dokumentowej, pod rygorem nieważności.
84. W granicach przewidzianych przepisami prawa Strony wyłączają odpowiedzialność Wynajmującego za szkody powstałe w związku z opóźnieniem w wydaniu przez Wynajmującego Pojazdu na rzecz Najemcy, lub za szkody spowodowane opóźnieniem w odbiorze Pojazdu od Najemcy po zakończonym okresie Najmu. Wynajmujący dołoży starań, aby możliwie wcześnie poinformować Najemcę o możliwym opóźnieniu w wydaniu lub odbiorze Pojazdu.
85. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przewożone, zagubione lub pozostawione w Pojeździe. W szczególności Najemca przyjmuje do wiadomości, iż rzeczy pozostawione w Pojeździe nie zostaną objęte umową przechowania, w której przechowawcą byłby Wynajmujący.
86. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
87. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego.
88. Najemca oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i zrozumiał ich treść oraz że:
a. Podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
b. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c. Posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Pojazdem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
d. Nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym.
89. Podpisujący umowę najmu lun OWNP, działając osobiście, w imieniu własnym, a nie w imieniu Najemcy oświadcza, że przyjmuje na siebie względem Wynajmującego osobistą odpowiedzialność na wypadek tego, że Najemca nie wywiąże się z zobowiązania wynikającego z umowy najmu w zakresie zapłaty czynszu lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z umowy najmu lub OWNP. Oświadczam, że w razie opóźnienia w płatności ww. Zobowiązań, Wynajmujący uprawniony będzie do domagania się zapłaty bezpośrednio ode mnie, po uprzednim wezwaniu mnie do zapłaty w terminie 7 dni. Przyjmuję na siebie odpowiedzialność w powyższym zakresie także na okoliczność, gdyby okazało się, że nie byłem uprawniony do reprezentowania Najemcy przy zawarciu Umowy najmu lub akceptacji OWNP.
…………………………………………………… ……………………………………………………
Miejscowość, data Podpis Najemcy

Call Now Button